South East Asia


Vietnam _ Phu Quoc 푸쿠옥

La Veranda Resort Phu Quoc Vietnam
★★★★★
La Veranda Resort Phu Quoc 리조트는 푸쿠억 국제공항에서 약 4km 떨어진 거리에 위치해있습니다. 도보 5분 거리 이내에 해변이 있으며 무료 공항 셔틀과 무료 사오비치 당일 투어 서비스를 진행하고 있습니다. 3개의 야외수영장을 보유하고 있으며 아이 동반 가족여행객을 위해 키즈 프렌들리 뷔페, 키즈밀 서비스 (유료서비스), 키즈클럽, 탁아서비스 등 아이를 위한 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.

* 무료 와이파이 제공
* 3개의 야외 수영장
* 키즈 프렌들리 뷔페, 키즈밀 서비스, 키즈클럽 등 아이를 위한 다양한 서비스 제공
* 투어 및 티켓 데스크 운영
Overview _
 • La Veranda Resort Phu Quoc Vietnam
 • La Veranda Resort Phu Quoc Vietnam
 • La Veranda Resort Phu Quoc Vietnam
 • La Veranda Resort Phu Quoc Vietnam
 • La Veranda Resort Phu Quoc Vietnam
 • La Veranda Resort Phu Quoc Vietnam
 • La Veranda Resort Phu Quoc Vietnam
 • La Veranda Resort Phu Quoc Vietnam
 • La Veranda Resort Phu Quoc Vietnam
 • La Veranda Resort Phu Quoc Vietnam
 • La Veranda Resort Phu Quoc Vietnam
 • La Veranda Resort Phu Quoc Vietnam
 • La Veranda Resort Phu Quoc Vietnam